Yekta Smart

کلید روشنایی هوشمند

ماژول رله WiFi ماژولی کوچک و کاراست که بدون سیم کشی وتغییر در ساختار ساختمان کلید های سنتی شما را تبدیل به کلید های هوشمندی می کند که میتوانید آنهارا با گوشی هوشمند خود کنترل کنید. لازم به ذکر است که این ماژول ها نیازی به کنترلر نداشته و هریک می توانند به تنهایی کارا باشند. از دیگر قابلیت های ای ماژول های دسته بندی است یعنی شما قارد خواهید بود هر تعداد از چراغ های خود را در یک دسته قرار داده و نامی برای آن انتخاب کنید و از این پس همه را با یک کلیک در گوشی هوشمند خود خاموش یا روشن کنید. همچنین شما این توانایی را دارید برای افرادی که می خواهند از این ماژول ها استفاده کنند سطح دسترسی تعیین کنید بدین معنا که تعیین کنید چه کسانی به کدام کلید دسترسی داشته باشند و چه کسانی دسترسی نداشته باشند.